Voorraad uitgeput.
De voorraad is uitverkocht, neem contact met ons op voor meer informatie.
Minimum aankoophoeveelheid
De minimale aankoophoeveelheid werd niet bereikt.

 

 

Algemene verkoopvoorwaarden

ARTIKEL 1 - DOEL

Deze algemene verkoopvoorwaarden bevatten de gebruiksvoorwaarden van onze website België Incontinentie (www.belgique-incontinence.be) alsook de algemene Voorwaarden voor de verkoop van onze Producten aan de Klant via onze website (hierna 'de Voorwaarden').

Alvorens onze website te gebruiken, dient de Klant deze Voorwaarden zorgvuldig te lezen. Door onze website te gebruiken of een bestelling op onze website te plaatsen, verklaart de Klant deze Voorwaarden te aanvaarden, tenzij hij het tegendeel kan bewijzen.

We behouden ons het recht voor deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen. De toepasselijke Voorwaarden zijn de Voorwaarden die van kracht zijn op het moment van gebruik van deze website of het sluiten van de Overeenkomst.

ARTIKEL 2 – HANDELSNAAM – CONTACTGEGEVENS

De verkoop van onze Producten via onze website gebeurt onder de handelsnaam België Incontinentie door MEDIFABRIK SRL met maatschappelijke zetel te Rue du Pré à l'Aune 5D, 5330 ASSESSE (België), ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer 0662.648.966.

De Klant kan contact met ons opnemen op het bovenstaande adres, via het contactformulier op onze website of via volgend e-mailadres: contact@belgique-incontinence.be. Bellen kan ook, naar het nummer 083 33 33 23.

ARTIKEL 3 – AFSLUITING VAN DE OVEREENKOMST

De informatie op onze website vertegenwoordigt in geen geval een offerte voor de verkoop van de Producten die erop worden voorgesteld.

Zolang wij niet aan de Klant hebben bevestigd dat wij de bestelling aanvaarden, kan geen enkele Overeenkomst als geldig afgesloten worden beschouwd.

Als het proces van het plaatsen van de onlinebestelling op onze website met succes is voltooid door de Klant, behouden wij ons het recht voor deze bestelling te aanvaarden of te weigeren. Onze instemming met de geplaatste bestelling en het sluiten van de daaropvolgende Overeenkomst kan enkel worden afgeleid uit de verzending van de orderbevestiging aan de Klant op het e-mailadres dat hij bij het plaatsen van de bestelling heeft opgegeven.

ARTIKEL 4 - BESCHIKBAARHEID VAN DE PRODUCTEN

Alle Productbestellingen zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van de Producten. Bij leveringsmoeilijkheden of als de Producten niet meer voorradig zijn, behouden wij ons het recht voor de Klant in te lichten over de mogelijkheid vervangende Producten van gelijke of hogere kwaliteit of waarde te bestellen. Als de Klant deze vervangende Producten niet wenst te bestellen, zullen wij het eventueel betaalde bedrag terugbetalen.

ARTIKEL 5 – PRIJZEN – BETALING

Onze prijzen zijn in euro, inclusief btw.

Onze prijzen zijn de prijzen die op onze website worden vermeld, tenzij er een kennelijke fout in staat.

Als we een fout in de prijs van de bestelde Producten ontdekken, brengen we de Klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte en bieden hem aan zijn bestelling tegen de juiste prijs te bevestigen of te annuleren. Als we binnen de acht dagen geen antwoord krijgen van de Klant op het hem aangeboden alternatief, zullen wij de bestelling annuleren en de betaalde bedragen terugbetalen.

Onze prijzen zijn exclusief leveringskosten. Deze worden vermeld in artikel 6.

Onze prijzen komen in principe niet in aanmerking voor herziening maar we kunnen er eventueel de prijswijzigingen van onze leveranciers op toepassen die zich voordoen tussen de bestelling en de levering evenals eventuele wijzigingen van het btw-tarief of nieuwe belastingen die voor de leveringsdatum worden doorgevoerd.

De betaalwijzen worden aangegeven op onze website en zijn toegankelijk via deze link: www.belgique-incontinence.be/betalingen.htm

ARTIKEL 6 - LEVERING

Na bevestiging van de bestelling en onder voorbehoud van volledige betaling van de prijs en de kosten, zullen we de Producten binnen 1 tot 8 werkdagen naar de bestemming van de Klant verzenden op het in de bestelling vermelde verzendadres. Specifiek voor geneesmiddelen en medische hulpmiddelen verbinden wij ons ertoe binnen een termijn van hoogstens 2 werkdagen na ontvangst van de bestelling te leveren. Alle Producten die in de bestellingen worden vermeld zijn bedoeld voor persoonlijk gebruik van de Klant wiens naam op het leveringsadres wordt vermeld.

De Klant zal zich onthouden van doorverkoop, waaronder ook een gedeeltelijke doorverkoop van de Producten.

We bieden diverse leveringsmethoden aan, tegen de tarieven die van toepassing zijn op het moment van het sluiten van de Overeenkomst. De leveringswijzen en de respectieve tarieven zijn beschikbaar op onze website via deze link: www.belgique-incontinence.be/leveringen.htm.

Als een bestelling in meerdere beurten wordt geleverd wegens een onbeschikbaarheid van bepaalde Producten, worden de leveringskosten slechts eenmaal aan de Klant aangerekend.

Onverminderd de bepalingen met betrekking tot de beschikbaarheid van de Producten, de regelgeving van toepassing op de verkoop van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen, en overmacht, zullen wij alles in het werk stellen om de bestelling van de Producten waarop elke Orderbevestiging betrekking heeft, uit te voeren voor de daarin vermelde leveringsdatum of, als er geen leveringsdatum wordt aangegeven, binnen de geschatte termijn die is aangegeven op het moment van de keuze van de leveringswijze, en in ieder geval binnen een termijn van hoogstens dertig dagen vanaf de datum van de orderbevestiging.

Als we om welke reden dan ook niet in staat zijn de leveringsdatum te halen, zullen we de Klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en aanbieden de uitvoering van de Overeenkomst met een nieuwe leveringsdatum voort te zetten of de Overeenkomst te beëindigen en de door de Klant betaalde bedragen terug te betalen.

De 'levering' wordt geacht te hebben plaatsgevonden, of de bestelling te zijn 'geleverd', op het moment dat de Klant of een door de Klant aangewezen externe partij de Producten fysiek in bezit heeft genomen. Dit gebeurt door de ondertekening van de ontvangstbevestiging van de bestelling op het overeengekomen leveringsadres.

ARTIKEL 7 – EIGENDOMSVOORBEHOUD

De verkochte Producten blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de prijs en de leveringskosten.

ARTIKEL 8 – OVERDRACHT VAN RISICO'S

De risico's verbonden aan de Producten gaan over op de Klant op het moment dat de Klant of een door hem aangewezen externe partij, anders dan de vervoerder, de Producten fysiek in ontvangst neemt.

ARTIKEL 9 – HERROEPINGSRECHT

• Wettelijk herroepingsrecht

De Klant heeft het recht binnen een termijn van veertien dagen zonder opgave van redenen af te zien van de gesloten Overeenkomst.

De herroepingstermijn verstrijkt veertien dagen na de dag waarop de Klant, of een door de Klant aangewezen externe partij die niet de vervoerder is, het verkochte Product fysiek in ontvangst heeft genomen. Als de Overeenkomst betrekking heeft op meerdere Producten die via een bestelling zijn besteld en als deze Producten afzonderlijk worden geleverd, verstrijkt de herroepingstermijn veertien dagen na de dag waarop de Klant, of een door de Klant aangeduide externe partij, die niet de vervoerder is, het laatste product fysiek in ontvangst heeft genomen.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant ons in kennis stellen van zijn beslissing om de Overeenkomst te herroepen door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bv. per telefoon, brief per post, fax of e-mail) of door gebruik te maken van het onderstaande herroepingsmodelformulier.
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Ventes/Forms/formulier-voor-herroeping.pdf

Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het dat de Klant ons voor het verstrijken van de herroepingstermijn van veertien dagen zijn communicatie betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht toezendt.

• Gevolgen van de herroeping

In geval van herroeping zullen wij alle van de Klant ontvangen betalingen terugbetalen, met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van de eventuele extra kosten die voortvloeien uit het feit dat de Klant heeft gekozen voor een andere leveringsmethode dan de voorgestelde standaardmethode met de laagste kosten), zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop wij op de hoogte zijn gesteld van het besluit van de Klant het herroepingsrecht te benutten. Wij zullen terugbetalen via de betaalwijze die Klant heeft gebruikt voor de initiële transactie, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Deze terugbetaling zal in geen geval kosten voor de Klant met zich meebrengen.

We behouden ons het recht voor de terugbetaling uit te stellen tot we de Producten ontvangen of de Klant ons een bewijs van verzending van de Producten verstrekt, al naargelang wat het eerst komt.

De Klant moet de Producten zonder buitensporige vertraging en in ieder geval uiterlijk veertien dagen nadat hij ons in kennis heeft gesteld van zijn besluit tot herroeping, aan ons terugbezorgen of aan het in artikel 2 vermelde adres. Deze termijn wordt geacht te zijn nageleefd als het product voor het verstrijken van de termijn van veertien dagen wordt terugbezorgd.

De directe terugzendingskosten zijn voor rekening van de Klant.

De Klant wordt verzocht de Producten in hun originele verpakking terug te sturen, vergezeld van alle eventuele begeleidende documenten en in het bijzonder het bij de levering gevoegde besteloverzicht.

De Klant is enkel aansprakelijk voor de waardevermindering van de Producten die het gevolg is van andere manipulaties dan die welke noodzakelijk zijn om de aard, de kenmerken en de goede werking van deze Producten vast te stellen. In dit verband behouden wij ons het recht voor geval per geval een beoordeling te maken, wat kan leiden tot het niet uitvoeren van de terugbetaling of een terugbetaling met aftrek van de genoemde waardevermindering.

• Uitzondering op het herroepingsrecht

De Klant beschikt echter over geen herroepingsrecht als de Overeenkomst goederen betreft die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of duidelijk gepersonaliseerd zijn. Hetzelfde geldt voor goederen die snel kunnen bederven of verlopen zijn. Idem dito voor verzegelde goederen die om redenen van bescherming van de gezondheid of de hygiëne niet kunnen worden teruggestuurd of waarvan de Klant na levering het zegel heeft verbroken.

• Specifiek herroepingsrecht voor medische hulpmiddelen

Voor medische hulpmiddelen geldt het herroepingsrecht voorafgaand aan de verzending van het pakket door ons.

Om volksgezondheidsredenen kunnen medische hulpmiddelen die zijn verzonden, niet worden teruggenomen.

Een uitzondering op de deze principes geldt als deze medische hulpmiddelen gebreken vertonen. In dat geval heeft de Klant het recht ook na de verzending het herroepingsrecht te benutten.

ARTIKEL 10 - GARANTIE VAN CONSUMPTIEGOEDEREN

Overeenkomstig artikelen 1649bis tot 1649octies van het Burgerlijk Wetboek, zijn wij aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van de goederen en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar te rekenen vanaf voornoemde levering.

Het gebrek wordt echter beschouwd als onbestaande als de Klant bij het afsluiten van de Overeenkomst het gebrek kende of redelijkerwijs daarvan op de hoogte moest zijn, dan wel als het gebrek aan overeenstemming voortvloeit uit het materiaal geleverd door de consument.

Er wordt overeengekomen dat de Klant ons op de hoogte moet stellen van elk eventueel gebrek aan overeenstemming binnen een termijn van hoogstens twee maanden na de dag waarop hij het gebrek opmerkt. Niet-naleving van deze verplichting leidt tot het verlies van de rechten van de Klant in het kader van een gebrek aan overeenstemming.

ARTIKEL 11 – AANSPRAKELIJKHEID

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze Voorwaarden, is onze aansprakelijkheid ten overstaan van elke Overeenkomst die wordt afgesloten op de website, strikt beperkt tot de prijs van de Producten die onder de Overeenkomst vallen.

Bovendien kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor de volgende zaken: opportuniteitsverlies, winstderving of verlies van contracten, verlies van gegevens en tijdverlies, ...

Bovendien garanderen wij, ondanks al onze waakzaamheid, niet de juistheid of veiligheid van de informatie die via deze website wordt verzonden of verkregen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Onze aansprakelijkheid zal echter niet het voorwerp vormen van enige uitsluiting of beperking in de volgende gevallen: (i) overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid; (ii) bedrog; of (iii) in alle gevallen waarin een beperking van onze aansprakelijkheid onwettig of onrechtmatig zou zijn.

We zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade als gevolg van een virus of andere technologische schade aan uw computermaterieel of gegevens als gevolg van het gebruik van onze website of door het downloaden van bestanden die wij u hebben toegestuurd.

ARTIKEL 12 – OVERMACHT

We zijn niet aansprakelijk voor het niet of te laat nakomen van een van onze verplichtingen, wanneer deze niet-nakoming te wijten is aan een geval van overmacht overeenkomstig de jurisprudentie van de Belgische rechtbanken en hoven.

In geval van overmacht worden onze contractuele verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht en worden onze uitvoeringstermijnen desgevallend verlengd met een periode die gelijk is aan de duur van de overmacht. Als het geval van overmacht leidt tot een definitieve onmogelijkheid onze contractuele verplichtingen na te komen, zullen we van deze verplichtingen worden ontheven.

ARTIKEL 13 – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De Klant erkent uitdrukkelijk dat alle intellectuele eigendomsrechten, van welke aard dan ook, met betrekking tot de inhoud van onze website, exclusief onze eigendom blijven of van de personen waarvan wij een licentie hebben verkregen. De Klant mag er dus geen gebruik van maken zonder daartoe uitdrukkelijk en voorafgaand gemachtigd te zijn. De Klant kan onze website niettemin gebruiken in overeenstemming met wat nodig is om een kopie van de informatie met betrekking tot de Overeenkomst en zijn persoonsgegevens te bewaren.

ARTIKEL 14 – COMMUNICATIE

Elke mededeling aan de Klant wordt geacht correct te zijn gedaan als deze wordt gericht aan het e-mailadres of postadres dat door de Klant bij het sluiten van de Overeenkomst is opgegeven.

ARTIKEL 15 – BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

De persoonsgegevens van de Klant en, indien van toepassing, van een natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt, worden bewaard in onze computerbestanden en op papier. De verwerkingsverantwoordelijke en de gemachtigde beheerder van de persoonsgegevens is: Sébastien MOLITOR - e-mail: contact@belgique-incontinence.be.

De persoonsgegevens die wij verzamelen zijn: uw voor- en achternaam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer, betaalgegevens, geboortedatum en daarnaast voor professionals, desgevallend de bedrijfsnaam en het btw-nummer.

Uw gegevens worden verzameld op basis van de volgende principes: uw toestemming, ter uitvoering van de contractuele relaties die tussen ons zijn ontstaan, om onze wettelijke verplichtingen na te leven of om een legitiem belang na te streven.

Het doel van de verwerking van deze gegevens door ons is de uitvoering van contractuele relaties tussen ons en de Klant mogelijk te maken, u te informeren over onze diensten, voor directmarketingdoeleinden, voor statistische doeleinden. De ontvangers van deze gegevens zijn uitsluitend onze medewerkers en die van onze eventuele onderaannemers. De verzamelde gegevens worden bewaard gedurende een periode die noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze worden verwerkt, namelijk 3 jaar vanaf het kalenderjaar waarin de laatste Overeenkomst met de Klant is uitgevoerd.

Elke persoon waarvan we de gegevens verwerken, heeft het recht de gegevens te raadplegen, die hem in een duidelijk, beknopt en begrijpelijk formaat worden verstrekt en in geval van eventuele onjuistheden, ze te corrigeren en/of aan te vullen. Elke persoon is gerechtigd een beperkte verwerking van zijn gegevens te vragen in de gevallen voorzien door artikel 18 van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (de AVG-verordening).

Ten slotte heeft de betrokkene het recht de verwijdering van zijn gegevens te vragen wanneer de verwerking ervan niet langer noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele relaties tussen ons.

Om de hierboven uiteengezette rechten uit te oefenen, stuurt de betrokkene een gratis schriftelijk verzoek per e-mail naar het volgende e-mailadres: contact@belgique-incontinence.be. Dit verzoek moet vergezeld gaan van een recto verso fotokopie van zijn identiteitskaart, Overeenkomstig artikel 12 van voornoemde Verordening.

De betrokkene heeft het recht een klacht betreffende de uitoefening van zijn rechten in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel:
Tel.: +32 (0)2 274 48 00
Fax: +32 (0)2 274 48 35
E-mail: contact@apd-gba.be

ARTIKEL 16 – VERZAKING

Enkel van een uitdrukkelijke, zekere en schriftelijke verklaring in die zin kan een verzaking van een van onze rechten worden afgeleid en van niets anders.

ARTIKEL 17 – NIETIGHEID

De nietigheid van een bepaling van deze Voorwaarden is beperkt tot de ongeldige bepaling en heeft geen invloed op de overige Voorwaarden.

ARTIKEL 18 – TOEPASSLIJK RECHT

Op het gebruik van onze website en alle Overeenkomsten die via onze website worden aangegaan, is het Belgische recht van toepassing.

Deze bepaling mag echter op geen enkele wijze afbreuk doen aan de nog meer beschermende bepalingen waarop de Klant zich op grond van zijn nationaal recht kan beroepen.

ARTIKEL 19 – ONLINEBESLECHTING VAN CONSUMENTENGESCHILLEN

Overeenkomstig artikel 14 van de Europese Verordening 524/2013 van 21 mei 2013 betreffende onlinebeslechting van consumentengeschillen, vindt u hier een link naar het platform voor onlinegeschillenbeslechting: www.ec.europa.eu/consumer/odr.

ARTIKEL 20 – BEVOEGDE RECHTBANKEN

Elk geschil dat rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met het gebruik van onze website of het afsluiten, de uitvoering of de interpretatie van de via onze website gesloten Overeenkomsten, valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Luik (België), Afdeling Luik, zonder afbreuk te doen aan de toepassing van artikel 624, 1°, 2° en 4° van het Gerechtelijk Wetboek of aan de rechten die de Klant kan genieten op grond van de meer beschermende bepalingen van zijn nationale wetgeving.